Key Glossary

From - travel Silk Road and share
Jump to: navigation, search
English Russian Uzbek
1 Hello Zdrastvuityeh Assalomu alaykum (may peace be upon you), Vaaleykum assalom (say in return, meaning the same)
2 Good bye Da svidaniya Khair
3 Thank you Spaseeba Rakhmat
4 Please Pazhalusta Markhamat, iltimos
5 Yes Da Kha
6 No Nyet Yoq
7 How are you? Khak deelah? Yakhshimisiz?
8 (Very) well, good (Ocheen) kharasho (Juda) yakhshi
9 Bad Plokha Yomon
10 How much? Skolko stoet? Nyecha pul, kancha pul?
11 Expensive Daragoi Qimmat
12 Cheap Deeshoviy Arzon
13 I want ... Ya hochoo ... Menga ... kerak
14 Do you have ... ? ... yest? Sizda ... bormi?
15 Where is ... ? Gdyeh ... ? ... kayerda?
16 I want a ticket to ... Adin bilyet dah ... , pazhalusta Mengga ... gacha bilet kerak, iltimos
17 I don't speak Russian Ya nye gavaryu pa Russki Men Ruscha bilmayman
18 I don't speak Uzbek Ya nye gavaryu pa Uzbekski Men Uzbekcha bilmayman
19 Do you speak English? Vi gavariyte pa Angliski? Siz Ingliz tilida gapirasizmi?
20 I don't understand ... Ya nye panemaiyoo ... Men ... bilmayman
21 What is your name? Khak vas zavut? Isminggiz nima?
22 My name is ... Meenya zavut ... Mening ismim ...
23 Where are you from? Vi ahtkoodah? Siz qaerdan keldingiz?
24 I am from ... Ya eez ... Men ... -dan keldim
25 England Anglia Anglia
26 America Amerika Amerika
27 Canada Kanada Kanada
28 France Frantsia Frantsia
29 Germany Germania Germania
30 Are you maried? (Women) Vi zhamuzim? (Women) Turmushga chikkanmisiz?
31 (Men) Vi zhinati? (Men) Uylanganmisiz?
32 I am married (Women) Ya zamuzhim (Women) Turmushga chikkanman
33 (Men) Ya zhinat (Men) Uylanganman
34 Any children? Dyety yest? Bolalaringiz bormi?
35 What is your job? Kto vi pa prafessiy? Kasbingiz nima?
36 Old Town Starriy gorad Eski shakhar
37 Restaurant Restoran Oshkhana
38 Hot Jara Issiq
39 Cold Khalodniy Sovuq
40 Big Balshoya Katta
41 Small Mahlinki Kichik
42 Beautiful Kraseevah Chiroilee
43 Hotel Gostinitsah Mekhmonkhona
44 Room Nomeer Khona
45 I am hungry Ya goloden Mening qornim och
46 I have diarrhoea Oo meenya panoss Mening ichim ketyapti
47 One Adin Bir
48 Two Dva Ikki
49 Three Tree Uch
50 Four Chyetyri Turt
51 Five Pyat Besh
52 Six Shest Olti
53 Seven Syem Yetti
54 Eight Vosym Sakkiz
55 Nine Dyeveet Toqqiz
56 Ten Dyeseet On
57 Eleven Adinatsyat On bir
58 Twelve Dvenatsat On ikki ...
59 Twenty Dvatsat Yigirma
60 Thirty Tritsat Ottiz
61 Forty Sorak Qirq
62 Fifty Peedyesyat Ellik
63 Sixty Shestdyesyat Oltmish
64 Seventy Syemdyesyat Yetmish
65 Eighty Vosymdyesyat Sakson
66 Ninety Dyevinosta Toqson
67 Hundred Sto Yuz
68 Thousand Tisicha Bir ming
69 Two thousand Dveye tisicha Ikki ming